Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
srijeda, 21. oktobar 2015. 16:10

U Ženevi završen sastanak Asocijacije generalnih sekretara parlamenata zemalja UN-a na kome je učestvovao Siniša Stanković

Razmatrana brojna pitanja od značaja za rad parlamentarnih administracija

Tokom sastanka Asocijacije generalnih sekretara parlamenata, koji je počeo 18. oktobra, kroz brojna izlaganja i debate generalni sekretari parlamenata iz preko 80 zemalja razmijenili su iskustva i mišljenja o mnogim aktuelnim pitanjima i izazovima sa kojima se susrijeću parlamentarne administracije u svakodnevnom radu, kao što su parlamentarni nadzor nad podzakonskim aktima, uloga parlamenta u strateškom planiranju na nacionalnom nivou, uređenje finansijskih nadoknada poslanicima, komunikacija parlamenata sa javnošću, pristup parlamentu licima sa invaliditetom i druge.

Na dnevnom redu bile su i tri generalne debate, na teme socijalnog sastava parlamenata, sprečavanja sukoba interesa u parlamentu i uticaja neposrednog izbora predśednika parlamentarnih odbora. Posebnu pažnju generalni sekretari su posvetili sukobu interesa, pri čemu je razmotreno nekoliko segmenata ovog pitanja, kao sto su postojanje ograničenja za poslanika da obavlja druge funkcije ili poslove, obaveze da prijavljuje prihod i imovinu, zabrane primanja poklona, kao i ograničenja prava da govori i da glasa o temi za koju ima privatni interes. Radeći u nekoliko grupa, svi generalni sekretari predstavili su ukratko zakonska rješenja i praksu u parlamentima iz kojih dolaze. Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Siniša Stanković prezentirao je ključne odredbe važećeg Zakona o sprečavanju sukoba interesa i Zakona o sprečavanju korupcije, čija će primjena početi sljedeće godine, kao i Etičkog kodeksa poslanika. Debata je pokazala da skoro sve zemlje imaju odredbe kojima se ograničavaju profesionalne aktivnosti poslanika van parlamenta, uz određena izuzeća, kao i odredbe u pogledu prijavljivanja imovine, s tim što postoje razlike u obuhvatu prijava, objavljivanju i kontroli. Znatne razlike među parlamentima postoje i u odnosu na ograničavanje prava poslanika da iznosi stav poslaničkog kluba ili odbora, kao i da učestvuje u glasanju o pitanju za koje ima privatni interes. U raspravi je ukazano da postojanje sukoba interesa ne znači da postoji korupcija, te da treba razlikovati direktan finansijski interes poslanika od privatnog interesa u određenoj oblasti, jer se može desiti da se poslanicima koji najviše znaju o nekoj temi uskrati pravo da izlože svoj stav i da odlučuju.

Danas, posljednjeg dana sastanka Asocijacije i zasijedanja Parlamentarne skupštine, održana je i zajednička konferencija IPU i Asocijacije generalnih sekretara parlamenata posvećena snaženju parlamenta kroz izgradnju institucionalnih kapaciteta za djelotvoran parlamentarni nadzor. U diskusiji su iznijeti primjeri dobre prakse, kao i izazovi i mogućnosti jačanja nadzorne uloge parlamenta, što će biti korišćeno u pripremi Drugog parlamentarnog izvještaja na temu: „Moć parlamenta da traži odgovornost od vlade: stvarnost i perspektive“.