Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
četvrtak, 12. decembar 2013. 12:16

Diskusija potpredsjednika Skupštine Crne Gore Sulja Mustafića o stanju ljudskih prava i sloboda na Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje

Strazbur, 12. decembar 2013

"Zastita temeljnih ljudskih prava garantovana je Ustavom -  građanskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava. Članom 9. Ustava propisuje se i da su važeći međunaordni ugovori dio crnogorskog pravnog poretka i da imaju primat nad domaćim zakonodavstvom.  Parlament je usvojio niz zakona, čijim rješenjima se, na neposredan ili posredan način, unapređuje ova široka  oblast, čime je, pored ostalog,  Crna Gora, i zavrijedila otvaranje pregovora sa EU.

Zakonskim propisima, u oblasti zaštite ljudskih a posebno manjinskih prava, te kroz antidiskriminatorske zakone a  posebno preko Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda,  stvoren je dobar temelj  na kome treba graditi institucije. Snaga, čvrstina i kapacitet tih institucija zavisi od naše realne moći da zakonska rješenja sprovodimo u praksi. Zbog toga je važno  dodatno snaženje uloge Parlamenta, da više i bolje prati i ocjenjuje primjenu  donešenih zakona, da sagleda njihovu djelotvornost .  Kada je naš Parlament u pitanju, u ovoj oblasti, posebno je važna uloga Odbora za ljudska prava i slobode, koji  svoju pažnju usmjerava na četiri važne teme - pitanja antidiskriminatorske politike, polozaj LGBT populacije, Roma i Egipcana, izbjeglica i raseljenih lica, te manjinskih prava.

Smatramo da treba predano raditi na dogradnji postojećih zakonskih  rješenja, koja se  tiču politike antidiskriminacije, uvažavajući sugestije evropskih eksperata, ali i nevladinog sektora, vjerskih zajednica i drugih subjekata , uz jasnije definisanje odredjenih pojmova , kako ne bi došlo do nedoumica prilikom primjene ovih zakona.  Takođe, važno je i dalje zakonski unapređivati institut Zastitnika ljudskih prava i sloboda, čije je zaživljavanje pokazalo svoju punu djelotvornost u Crnoj Gori.  

Na planu zaštite romske populacije, treba istaći donesenu strategiju i Akcioni plan, ali i konkretne mjere koje se tiču upisa romske djece u matične knjige, zdravstvene njege, školovanja, zapošljavanja i pojavljiavanja medijskih sadržaja o Romima na Javnom servisu. Važno je istaći i napore na rješavanju pitanja statusa raseljenih i interno raseljenih lica, među kojima je najveći broj lica Roma i Egipćana.

Kroz intezivne aktivnosti , tokom 2013. godine, Skupština Crne Gore je, pored ostalog, usvojila i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ostvarivanju prava mentalno oboljelih lica, kojim se unapređuje zaštita mentalno oboljelih lica tokom zadržavanja u zdravstvenim ustanovama. Usvojen  je i Predlog zakona o socijalnoj i dječjoj zasititi, kao i Predlog zakona o socijalnom stanovanju, te set zakonskih rješenja o obrazovanju. Svi ovi zakoni, na direktan ili indirektan način, vezani su za oblast unapređivanja ljudskih prava i prava djeteta.

Ovdje ću istaći poseban iskorak kada su u pitanju prava građana islamske vjeroispovijesti, gdje se kroz zakonska rješenja uvažavaju specificnostii u ishrani, odnosno, da se ovim zakonom državne i vaspitno -obrazovne  institucije obavezuju na poštovanje vjerskh prava.

Mislimo da je važno dati podsticaj i da se ubrza rad na donošenju posebnog  Zakona o vjerskim pravima i slobodama,  kojim bi se na temeljan način uredili odnosi države sa  vjerskim zajednicama, međusobna prava i obaveze, kao i pitanje  imovine vjerskih zajednica, te ubrzanje procesa restitucije i povraćaja imovinskih prava.

Ustavne promjene, usvojene krajem jula 2013. godine, donose novi kvalitet u načpinu izbora nosilaca najviših fuknkcija u pravosuđu i tužilastvu;  s njim se jača nezavisniost pravosuđa i čine jasni pomaci u njihovom osnaživanju za uspostavljanje pune vladavine prava. Ali isto tako, važno je da je, kroz ustavne promjene, donijeta i  zakonska regulativa kojom se otvara mogućnost za ostvarivanje srazmjerne zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih manjina u sudovima, državnom tužilaštvu i Ustavnom sudu, čime  bi trebao započeti proces vraćanja povjerenja manjinskih naroda u ove institucije, a koje je bilo jako slabo, pogotovo zbog načina rada  u prethodnom periodu, odsustva kadrova iz manjina u ovim institucijama i ponajviše zbog izostanka pravosnažnih presuda po pitanju ratnih zločina i etničkog čišćenja iz perioda 90-ih.

Ovdje je važno istaći i  da je Radna grupa za izgrađivanje povjerenja u izborni proces , tokom svog napornog višemjesečnog rada, kroz šest zakonskih rješenja, otvorila i pokušava riješiti brojna pitanja koja se  tiču boljeg, transparetnnijeg i poštenijag izbornog procesa . Takođe, u ovoj oblasti ponovo je aktuelizovano pitanje autentičnog predstavljanja manjina u lokalnim zajednicama, u skupštinama opština, kao dio  ukupnih izbornih rješenja kojima se reguliše Ustavom zagaratnovano pravo na autentičnu predstavljenost manjinskih nacionalnih zajednica.

Svi smo svjesni da nijesu dovoljni  samo - zakonska regulativa, zacrtane strategije i ratifikacija međunarodnih dokumenta i konvencija. Potrebno je mnogo više od toga - stvaranje pune svijesti u društvu da su manjine dio naše društvene stvarnosti i da je potrebno da svakodnevno, pokazujemo više razumijevanja i senzibiliteta.

Institucije manjinskih naroda - manjinski savjeti  – slobodno se može reći, dobili su svoje mjesto i postali prepoznatljive institucije u društvu  i pored njihovih početnih nesnalaženja, kao i uočenog maćehinskog tretmana od strane države, kada su budžetska sredstva u pitanju. Fond za manjine i Centar za očuvanje kulture manjina, i pored nedovoljnih izdvajanja i svih mogućih dilema oko načina na koji je uređeno njihovo funkcionisanje, postali su potpora mnogim značajnim projektima za očuvanje  nacionalnog, jezičkog, kulturnog  i vjerskog identiteta manjina. Naravno, ovo su nove institucije, kojima treba posebna briga i pažnja, koja ne smije izostati.

Pripadnici manjinskih zajednica posebno su zainteresovani i to sam u jednom od amandmana i naglasio - da se vodi računa o ustavnim garancijama srazmjerne zastupljenosti manjina,  da se vodeći računa i o profesiononalnim i stručnim referecama, obezbjedi veće učešće manjina u javnim poslovima, te da se radi i na stručnom osposobljavanju kadrova koji nedostaju. Znamo da su učinjeni odrđeneni koraci u ovom pravcu, ali je  veoma značajno da se ohrabre nadležne instiutcije da brže i dinamičnije rade na ovom planu, povjerenju manjina u svoje institucije i državu u kojoj žive. 

I na kraju, možemo konstatovati da je  Crna Gora u ovih sedam godina, od obnove državnosti, na polju zaštite ljudskih prava i izgradnje institucija, napravila značajne pomake. Dalja izgradnja Crne Gore kao demokratskog  društva poštovanja afirmisanja  različitosti, u mnogome, zavisiće od sposobnosti Parlamenta, u  donošenju zakonodavstva i  kontroli primjene tih zakona, posebno kada su manjinska i ljudska prava u pitanju".