Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore

ADMINISTRATIVNI ODBOR 

Administrativni odbor podnosi Skupštini predloge za izbor, imenovanja i razrješenja, osim predloga koje, u skladu sa Ustavom i zakonom, podnose drugi predlagači; donosi bliže propise kojima se uređuju pojedina pitanja ostvarivanja prava i dužnosti poslanika i funkcionera koje bira ili imenuje Skupština; donosi pojedinačne akte o statusnim pitanjima poslanika i funkcionera koje bira ili imenuje Skupština; daje saglasnost na akt o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u SlužbiSkupštine; na predlog generalnog sekretara Skupštine postavlja lica na radna mjesta utvrđena aktom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta; utvrđuje naknade i nagrade za rad stručnim i naučnim radnicima za angažovanje u odborima Skupštine; razmatra pitanja primjene ili uskraćivanja imuniteta poslanika i druga pitanja u vezi sa mandatno-imunitetskim pravima poslanika; vrši i druge poslove utvrđene zakonom, ovim poslovnikom ili drugim propisom.

Opšti akti koje donosi Administrativni odbor objavljuju se u "Službenom listu Crne Gore".


SKUPŠTINA CRNE GORE
BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 10

KANCELARIJA  BROJ 25

SEKRETARKA ODBORA:  Goranka Vučinić

KONTAKT TELEFON: 404 - 595
EMAIL: goranka.vucinic@skupstina.me