Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
subota, 27. decembar 2014. 17:49

Održana 44. śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore na danas održanoj 44. śednici sumirao rezultate rada u 2014. godini

Dnevni red śednice proširen je Amandmanima (3) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim okupljanjima, koje su Skupštini Crne Gore podnijeli poslanici Milan Knežević, Vladislav Bojović i Predrag Bulatović.
Međutim, zbog nedolaska predstavnika predlagača i podnosilaca Amandmana Odbor nije razmotrio Amandmane (3) na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim okupljanjima.
Članovi Odbora su jednoglasno podržali Izvještaj o radu Odbora za ljudska prava i slobode do kraja 2014. godine. Takođe, saglasili se sa planom realizacije preostalih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2014. godinu koje će biti realizovane u januaru i februaru 2015. godine.
Predśednik Odbora je podśetio da je u fokusu obaveza, na planu zakonodavne i kontrolne funkcije Skupštine Crne Gore, u skladu sa praksom usvajanja planskih dokumenata kojim se unapređuje predvidivost rada Skupštine i njenih radnih tijela, u funkciji povećanja stepena javnosti rada, kao mjere nadzora nad samim kvalitetom zakonodavnih i kontrolnih aktivnosti, Odbor na 27. śednici, održanoj 26. marta 2014. godine, usvojio Plan aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2014. godinu, sačinjen na osnovu:
- Rezolucije Evropskog parlamenta o Crnoj Gori od 6. februara 2014. godine,
- Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore iz oktobra 2013. godine,
- Rezolucije Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope 1890 (2012),
- Programa rada Vlade Crne Gore za 2014. godinu,
- aktivnosti Skupštine Crne Gore i
- jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2013. godinu.

Planom aktivnosti utvrđeno je 35 aktivnosti i to:
- osam predloga zakona;
- osam izvještaja (sedam u skladu sa članom 162 Poslovnika Skupštine i jedan u skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore);
- tri informacije (u skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine);
- jedno kontrolno saslušanja (član 75 Poslovnika Skupštine Crne Gore);
- jedan regionalni sastanak parlamentarnih radnih tijela nadležnih za ljudska prava i prava djeteta i ombudsmana za djecu zemalja regiona;
- jedna javna tribina;
- jedan okrugli sto na temu: Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore;
- tri sastanka (sa NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“, šefom Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori i šeficom Misije OEBS-a u Crnoj Gori) i
- šest pośeta (Domu starih u Bijelom Polju, Zatvoru u Bijelom Polju, Pritvorskoj jedinici Uprave policije za smještaj lica lišenih slobode u Podgorici, Zatvoru u Njemačkoj, Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu i Grupnoj kući u Bijelom Polju).
Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore u prethodnom periodu od strane Evropske komisije prepoznat je kao skupštinsko radno tijelo koje ima veoma intenzivnu aktivnost u svim segmentima koji se odnose na ljudska prava i slobode, što je konstatovano kao njegov vidljiv napredak u radu, potvrđen i poređenjem nalaza iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije i nalaza iz Izvještaja o napretku Crne Gore od 2011. do 2014.godine.
Polazeći od obaveze daljeg snaženja Odbora za ljudska prava i slobode, radi kontinuiteta s aktivnostima ovog radnog tijela u prethodnom periodu, posebnu pažnju u 2014. godini Odbor je posvetio aktivnostima i nadležnim institucijama koje treba da obezbijede veću efikasnost u oblasti zaštite od diskriminacije, prevencije torture, prava djeteta i zaštite ličnih podataka.
Tokom 2014. godine Odbor je održao 20. śednica, od kojih je jedna imala nastavak.
Od 35 aktivnosti utvrđenih Planom, do kraja 2014. godine realizovano je 23.
Pored Planom utvrđenih, Odbor je realizovao 12 drugih aktivnosti.
Zbog povećanog obima aktivnosti i realizacije određenih koje nijesu bile utvrđene Planom, tokom godine nije realizovan jedan broj aktivnosti iz Plana, pa su članovi Odbora postigli saglasnost da se tokom januara i februara 2015. godine realizuju:
- Održavanje Javne tribine na temu: “Prava djeteta-hraniteljstvo”, u saradnji sa Predstavništvom UNICEF-a u Crnoj Gori, u Skupštini Crne Gore,
- Kontrolno saslušanje Koordinatora Koordinacionog odbora za praćenje implementacije Strategije za trajno rješavanje statusa raseljenih i interno raseljenih lica sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II na temu: „Implementacija Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik“,
- Takođe, prije održavanja Javne tribine na temu: “Prava djeteta-hraniteljstvo”, Odbor će pośetiti Dječiji dom “Mladost” u Bijeloj. Istog dana, Odbor će, u skladu sa Zaključkom Odbora sa 37. śednice, pośetiti Specijalnu bolnicu za psihijatriju u Dobroti, u cilju praćenja stanja ljudskih prava lica smještenih u tim ustanovama,
- Pośeta članova Odbora za ljudska prava i slobode Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, održavanje śednice Odbora u proširenom sastavu u ZIKS-u i razmatranje Izvještaja Nacionalnog preventivnog mehanizama za prevenciju torture za 2013. godinu i
- Pośeta članova Odbora za ljudska prava i slobode prvoj grupnoj kući u Bijelom Polju, (tema:„Prava djeteta - inkluzija djece sa teškoćama u razvoju“).
Tri aktivnosti utvrđene Planom- razmatranje Predloga zakona o slobodi vjeroispovijesti, Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama i Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom nijesu realizovane iz razloga što predlozi zakona nijesu utvrđeni od strane Vlade Crne Gore i nijesu dostavljeni Skupštini i Odboru u planiranom roku.
Rad odbora je transparentan, a śednice Odbora izazivaju veliko interesovanje štampanih i elektronskih medija. Odbor objavljuje na sajtu Skupštine godišnji izvještaj o radu, a takođe i veoma sadržajne informacije, zapisnike i izvještaje o svim aktivnostima ovog radnog tijela. U tom smislu samo na sajtu Skupštine postavljeno je 499 stranica teksta.
Odbor za ljudska prava i slobode u 2014. godini razmotrio je osam predloga zakona, i to:
- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti,
- Predlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja,
- Predlog zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu,
- Predlog zakona o elektronskoj upravi,
- Predlog zakona o izboru, upotrebi i javnom korišćenju nacionalnih simbola,
- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore,
- Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim okupljanjima,
- Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2015. godinu.
U ovom izvještajnom periodu Odbor je razmotrio sljedeće izvještaje (godišnje):
- Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori za 2013. godinu,
- Izvještaj o stanju u oblasti pristupa informacijama u Crnoj Gori za 2013. godinu,
- Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2013. godinu,
- Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2012. godinu,
- Izvještaj o radu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2013. godinu,
- Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2013. godini,
- Izvještaj o radu Centra za razvoj i očuvanje kulture manjina u 2013. godini i
- Izvještaj o radu Centra za razvoj i očuvanje kulture manjina u prvih 10 mjeseci 2014. godine.
U skladu sa članom 68 Poslovnika Skupštine, takođe u okviru kontrolne uloge Skupštine, Odbor je od državnih organa zatražio i razmotrio Informaciju o utrošku sredstava Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošnjavanje lica sa invaliditetom i Informaciju o međunarodno-pravnim postupcima protiv Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u 2013. godini.
Takođe, Odbor se upoznao i sa Informacijom o drugoj monitoring pośeti koizvjestilaca Odbora za monitoring Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope Crnoj Gori.
Članovi Odbora su realizovali 12 međunarodnih aktivnosti koje podrazumijevaju učešća na okruglim stolovima, konferencijama u zemlji i inostranstvu, organizovanim od strane naših prijatelja iz međunarodne zajednice, kao i sastanke sa predstavnicima međunarodnih organizacija koji su boravili u Crnoj Gori.
Takođe, članovi Odbora su učestvovali na brojnim seminarima, okruglim stolovima, konferencijama organizovanim od strane nevladinih organizacija koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda.
Nastavljena je saradnja sa Zaštitnikom ljudskih prava i sloboda Crne Gore, kao krovnom institucijom, novim Ustavom ustanovljenom, za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore je prisustvovao brojnim śednicama Odbora.
Saradnja sa NVO sektorom je intenzivna. Śednicama Odbora, u skladu sa ranije uspostavljenom saradnjom, u skladu sa članom 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, prisustvuje predstavnik NVO “Građanska alijansa” koja u kontinuitetu vrši monitoring nad radom Odbora za ljudska prava i slobode. Takođe, Odbor je nastavio saradnju i sa NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”.
Saradnja sa međunarodnim organizacijama sa śedištem u Crnoj Gori takođe je veoma dobra. Predstavnici međunarodnih organizacija po pozivu, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine, učestvuju na brojnim śednicama Odbora.
U periodu od 5. juna 2012. godine do 25. decembra 2014. godine, Odboru za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore je dostavljeno devet Predstavki. Odbor je postupao po predstavkama u skladu sa Zaključkom Odbora usvojenim na 72. śednici održanoj 30. maja 2012. godine, povodom dopune člana 44 Poslovnika Skupštine Crne Gore utvrđene Odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore („Sl. list CG“, broj 25/12, od 11. maja 2012. godine). Odbor za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore 25. saziva, u cilju ostvarivanja kontinuiteta rada, nastavio je na isti način kao u 24. sazivu da razmatra predstavke u skladu Zaključkom Odbora, od 5. juna 2012. godine, što je utvrđeno na Četvrtoj śednici Odbora održanoj 6. februara 2013. godine.
Članovi Odbora su bili jedinstveni u ocjeni da je Odbor tokom 2014. godine realizovao brojne i raznovrsne aktivnosti, kako u okviru zakonodavne, tako i kontrolne i nadzorne funkcije Skupštine.
Zaključeno je da će Odbor za ljudska prava i slobode i u narednom periodu nastaviti sa realizacijom brojnih aktivnosti koje nas očekuju na putu evropskih i evroatlanskih integracija, sve u skladu sa svojom, Poslovnikom Skupštine, definisanom nadležnošću, kao i saradnju sa državnim institucijama, međunarodnim organizacijama, nevladinim sektorom, akademskom zajednicom i medijima, a sve u cilju afirmacije, promocije, poštovanja i zaštite ljudskih prava i sloboda svih građana Crne Gore.
Već u januaru 2015. godine članovi Odbora za ljudska prava i slobode nastavljaju realizaciju preostalih aktivnosti iz ovogodišnjeg Plana, kako bih ih realizovali prije usvajanja Plana aktivnosti za 2015. godinu.