Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
utorak, 22. septembar 2015. 14:35

Održana 57. śednice Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj 57. śednici, razmotrio je Predlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih tkiva i ćelija u svrhu liječenja, koje je podnijela Vlada Crne Gore.

Uvodne napomene o Predlogu zakona dao je ministar zdravlja dr Budimir Šegrt koji je, između ostalog, saopštio da je donošenje ovog zakona nametnula potreba daljeg i potpunijeg usaglašavanja sa propisima Evropske unije koji uređuju ovu oblast, naglašavajući da se pristupilo donošenju posebnog zakona koji uređuje oblast tkiva i ćelija, jer trenutno važeći Zakon ne pravi razliku između organa i tkiva, odnosno ćelija.

Predlogom zakona se potpunije uređuju standardi kvaliteta i bezbjednosti tkiva i ćelija koji su namijenjeni za korišćenje kod ljudi u postupcima dobijanja, davanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, skladištenja, distribucije, presađivanja, uvoza, izvoza i razmjene tkiva i ćelija, kao i za industrijsku izradu proizvoda dobijenih od tkiva i ćelija, u cilju obezbjeđivanja zaštite zdravlja ljudi. U skladu sa opredjeljenjem zaštite prava ljudi i dostojanstva ljudskog bića u postupcima primjene biomedicinskih tehnologija u liječenju, Predlog zakona se temelji na načelima: pristanka davaoca i primaoca, davanja u cilju liječenja, nekomercijalnog davanja i anonimnosti davaoca i primaoca. U cilju bezbjednosti pacijenata, utvrđena je svaka faza ovog postupka: obaveza Ministarstva, drugih zdravstvenih ustanova i obrazovnog sistema da vrše popularizaciju i promociju davanja tkiva i ćelija, definisanje uslova pod kojima zdravstvene ustanove mogu da obavljaju ove poslove, određivanje kvalifikacije zdravstvenih radnika koji sprovode ove postupke, određivanje načina formiranja liste čekanja, obaveza zdravstvenih ustanova u uspostavljanju i održavanju sistema kvaliteta, obaveza uspostavljanja sistema sljedljivosti, sistema praćenja i prijave neželjenih dejstava, definisanje postupka uzimanja od živog i umrlog davaoca, postupka presađivanja, uvoza, izvoza i razmjene tkiva i ćelija, obaveze vođenja adekvatne dokumentacije i evidencije o postupcima, obaveze Izvještaja prema Evropskoj uniji i definisanje kaznenih odredbi. Donošenje ovog zakona će predstavljati dopunu nacionalnog zakonodavnog miljea koji predstavlja set zakona iz oblasti biomedicinskih tehnologija u cilju zaštite prava čovjeka i dostojanstva ljudskog bića u postopcima kada je njihova primjena jedini mogući izbor. 

Pitanja poslanika su se odnosila na to da li će ovaj Predlog zakona biti primjenjivan i u slučaju transplatacije organa, da li se Predlog zakona odnosi i na polne ćelije i na koji način će biti određene zdravstvene ustanove u kojima će se vršiti uzimanje i presađivanje ljudskih tkiva i ćelija.

U odgovoru na postavljena pitanja, predstavnica predlagača Generalna direktorica Direktorata za upravljanje zdravstvom Gorica Savović je odgovorila da je pripremljen Nacrt zakona u uzimanju i presađivanju organa u svrhu liječenja, koji će posebno urediti ovu oblast, što je u skladu sa zakonodavstvom Evropske unije. Takođe, pojasnila je da se Predlog zakona odnosi i na polne ćelije, što je propisano članom 1 Predloga zakona. Programom transplatacije će biti uređeno koje ustanove mogu da vrše procese uzimanja i presađivanja tkiva i ćelija, a u skladu sa tim Programom vršiće se njihovo opremanje prema standardima kvaliteta i bezbjednosti, kao i edukacija stručnog kadra.

Odbor za ljudska prava i slobode je većinom glasova podržao Predlog zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih tkiva i ćelija i predložio Skupštini da ga usvoji sa tri Amandmana koja je Odbor podnio, a sa kojima se predstavnik predlagača saglasio.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Odbor je, shodno pozivu Ministarstva za ljudska i manjinska prava za određivanje predstavnika Odbora za ljudska prava i slobode za učešće u Radnoj grupi za izradu analize usklađenosti pravnih propisa u unutrašnjem pravnom sistemu sa standardima sadržanim u Zakonu o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, jednoglasno odlučio da predstavnik Odbora bude poslanik Husnija Šabović.