Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
četvrtak, 11. decembar 2014. 17:35

Održana 41. śednice Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor razmatrao Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj 41. śednici razmotrio je Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godine, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore u okviru Programa: Zaštita ljudskih prava i sloboda; Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u okviru Programa: Administracija, Ostvarivanje ljudskih prava, Ostvarivanje rodne ravnopravnosti, Unapređenje položaja RAE populacije, Evropske integracije i ostvarivanje manjinskih prava; Ministarstvo rada i socijalnog staranja u okviru Programa: Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu; Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama; Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava; Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore i Nacionalni savjeti.

Śednici Odbora prisustvovali su: ovlašćeni predstavnik predlagača Predloga zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu, direktor Direktorata za budžet iz Ministarstva finansija Nikola Vukićević, kao i predstavnici potrošačkih budžetskih jedinica: Zdenka Perović, sekretar Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Blanka Radošević- Marović, pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava, Mersudin Gredić, sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava,  Goran Kuševija, direktor Direktorata za socijalno staranje i dječiju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, Drago Spaić, direktor Zavoda za socijalnu i dječiju zaštitu, Radenko Lacmanović, član Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Safet Kurtagić, direktor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Derviš Selhanović, direktor Centra za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore i Osman Nurković, predśednik Bošnjačkog savjeta, u svojstvu predstavnika šest nacionalnih savjeta. Śednici  je prisustvovao i Milisav Korać, direktor NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”, sa kojom Odbor ima kontinuiranu saradnju.

Uvodne napomene o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu uz poseban osvrt na projekciju sredstava za potrošačke jedinice koje su bile predmet razmatranja na śednici Odbora za ljudska prava i slobode dao je direktor Direktorata za budžet u Ministarstvu finansija Nikola Vukićević. Informisao je prisutne da povećanje budžetskih sredstava u Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu u odnosu na Budžet iz 2014. godine iznosi oko 450 miliona eura. Dodao je da nije došlo do značajnih izmjena u tekućem budžetu, već da se povećanje u najvećoj mjeri odnosi na otplatu duga. Takođe, saopštio je da će nedostajuća sredstava obezbijediti pozajmicama i kreditima iz inostranih izvora.

Prisutni predstavnici potrošačkih jedinica su iskazali nezadovoljstvo sredstvima planiranim u Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu.

Sekretarka Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore je, zbog nezadovoljstva napravljenom raspodjelom, zatražila mogućnost preraspodjele budžetskih sredstava koja će biti dodjeljena ovoj Instituciji za 2015. godine po stavkama na način kako to u Instituciji Zaštitnika procijene, što su podržali članovi Odbora.

Ove godine su nacionalni savjeti prvi put u Predlogu budžeta utvrđeni kao posebna budžetska potrošačka jedinica. Predstavnik nacionalnih savjeta, predśednik Bošnjačkog savjeta, Osman Nurković je izrazio negodovanje zbog izostanka prethodno tražene komunikacije sa Ministarstvom finansija, zbog koje, u pripremi Predloga budžeta, nijesu bili u mogućnosti da Ministarstvo upoznaju sa njihovim potrebama i planiranim aktivnostima.

Nakon sadržajne rasprave, Odbor je većinom glasova podržao Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu i većinom glasova podržao predlog budžeta za potrošačke jedinice:

- Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore,

- Ministarstvo za ljudska i manjinska prava,

- Ministarstvo rada i socijalnog staranja;

- Agencija  za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

- Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i

- Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore.

Odbor za ljudska prava i slobode zbog ishoda glasanja (tri „za“, jedan „protiv“ i dva „uzdržana“) nije konstituisao stav za Predlog budžeta za Nacionalne savjete i nema predlog prema Odboru za ekonomiju, finansije i budžet. Naime, prilikom glasanja o Predlogu budžeta za potrošačku jedinicu Nacionalni savjeti zamjenica predśednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Ljiljana Đurašković je, izjašnjavajući se “protiv”, shodno članu 69 stav 4 Poslovnika Skupštine Crne Gore, izdvojila mišljenje.

Odbor za ljudska prava i slobode će, u skladu sa članom 137 stav 4 Poslovnika Skupštine Crne Gore, dostaviti Mišljenje o Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2015. godinu matičnom, Odboru za ekonomiju, finansije i budžet.

Na śednici Odbora na osnovu Odluke Skupštine Crne Gore od 9. decembra 2014. godine konstatovano je razrješenje člana Odbora za ljudska prava i slobode poslanika Milutina Đukanovića i izbor poslanika Zorana Miljanića za člana Odbora za ljudska prava i slobode.

Članovi Odbora za ljudska prava i slobode su upoznati sa molbom Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“ u kojoj se od Odbora traži podrška Inicijativi za dopunu Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, koju su u novembru 2014. godine uputili Ministarstvu rada i socijalnog staranja u vezi sa uvođenjem posebne naknade roditelju/njegovatelju koje ima lice (dijete) sa težim i najtežim smetnjama u razvoju. Predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja Goran Kuševija je saopštio da je ovo zahtijevano prije godinu i po i Amandmanom na Predlog zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, a isti nije prihvaćen, jer je Ministarstvo rada i socijalnog staranja mišljenja da je otvaranjem dnevnih centara na lokalnom nivou za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, omogućen roditeljima te djece aktivan odnos prema zapošljavanju. Predstavnik Ministarstva finansija Nikola Vukićević je saopštio da nemaju ništa protiv ukoliko se u okviru Ministarstva rada i socijalnog staranja uštedom kod preraspodjele sredstava mogu obezbijediti navedena sredstva, koja bi, po riječima izvršnog direktora NVO „Naša inicijativa“ iznosila oko milion i 300 hiljada eura na godišnjem nivou za oko 700 roditelja.

Ocjenjujući da su lica sa invaliditetom najugroženija populacija i da je, u okviru realnog stanja potrebno razmotriti mogućnost obezbjeđivanja dodatne pomoći za ova lica, članovi Odbora su odlučili da se  Molba i Inicijativa NVO „Naša inicijativa“ proslijedi na dalje postupanje Odboru za zdravstvo, rad i socijalno staranje, nadležnom za navedenu oblast.