Preskoči na sadržaj Preskoči na podmeni Naslovna strana Aktuelnosti Mapa sajta Śednice skupštine Śednice radnih tijela Zakoni Kontakt Online streaming Ustav Crne Gore Akcioni plan Poslovnik Skupštine Plan zakonodavnog rada Mjesečni bilten Građani Međunarodna saradnja
Skupština Crne Gore
četvrtak, 11. jun 2015. 16:01

Održana 53. śednica Odbora za ljudska prava i slobode

Odbor za ljudska prava i slobode na danas održanoj 53. śednici, u proširenom sastavu, razmotrio je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama i Predlog zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, koje je podnijela Vlada Crne Gore.

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović je obrazložio Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama naglašavajući da se suština izmjena i dopuna Zakona odnosi na poboljšanje regulisanja rada Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava koji je formiran Odlukom Skupštine i ima obavezu podnošenja godišnjeg izvještaja Skupštini. Takođe, cilj je i pravno regulisanje položaja Centra za razvoj i očuvanje kulture manjina. Osnovni pravci reforme Fonda usmjereni su na sprječavanje objektivno mogućeg konflikta interesa, uvođenje dvostepenosti kod odlučivanja o projektima koji se finansiraju iz sredstava Fonda i razdvajanje upravljačke od poslovodne strukture Fonda. Takav pristup je zasnovan na određenim nedostacima u funkcionisanju Fonda na koje su ukazivali i predstavnici državnih institucija, ali i Evropska komisija u svojim izvještajima.

Saopštio je da je predlog da upravni odbor Fonda bira i razrješava Skupština Crne Gore, kao i da Upravni odbor ima sedam članova i to: dva predstavnika Skupštine Crne Gore, predstavnik Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Univerziteta Crne Gore, savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica, nezavisni ekspert koji se bavi ljudskim i manjinskim pravima i predstavnik medija.

Boris Raonić, predśednik NVO “Građanska alijansa” je ocijenio da Predlog zakona predstavlja dobro rješenje i da se nada da će se njime uvesti red u funkcionisanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava. Iznio je određene sugestije na član 8 Predloga zakona kojim se definiše sastav Upravnog odbora Fonda, kao i lica koja mogu biti izabrana za člana Upravnog odbora. Istakao je da bi radi transparentnosti trebalo definisati da se Rang lista vrednovanih projekata koju sačinjava Komisija za vrednovanje objavljuje na web sajtu Fonda.

Poslanik Rešad Sijarić, u ime Kluba Bošnjačke stranke, izrazio je nezadovoljstvo Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama, posebno članom koji se odnosi na izmjene u sastavu upravnog odbora Fonda smatrajući da se time Fond izmješta od manjina i “građanizuje se”. Takođe, ima primjedbe i na kriterijum potrebnog radnog iskustva koji treba da ispuni kandidat za člana upravnog odbora. Smatra i da Komisiju za vrednovanje projekata treba da imenuje Upravni odbor Fonda, a ne Skupština. Saopštio je da Bošnjačka stranka neće podržati ovakav Predlog zakona. Najavio je podnošenje amandmana.

Poslanik mr Dritan Abazović je mišljenja da Fond ne bi trebao da funkcioniše po principu dogovora nacionalnih savjeta, jer se u nacionalnim savjetima lica biraju po političkom ključu, pa ne bi bilo dobro da se taj politički ključ prenese i na izbor članova Upravnog odbora Fonda za manjine.

Predśednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković je saopštio da je predloženo zakonsko rješenje bolje od važećeg, ali treba obezbijediti efikasniju kontrolu utroška sredstava koja se raspodjeljuju na konkursu Fonda, s tim što je pitanje da li Fond ima kapacitete da to realizuje. Ukazao je na iskustvo iz Hrvatske gdje svako ko ne utroši efikasno sredstva, ne samo da mora vratiti ta sredstva, već podliježe i krivičnoj odgovornosti. Mišljenja je da bi trebalo preispitati odredbe kojima je predloženo da jedan broj članova upravnog odbora Fonda, odnosno dva predstavnika Skupštine Crne Gore i nezavisnog eksperta predlaže radno tijelo Skupštine Crne Gore nadležno za ljudska i manjinska prava, koje to nema u opisu nadležnosti, kao i da utvrđuje predlog za izbor članova komisije za vrednovanje projekata, smatrajući da bi to trebalo da radi Administrativni odbor, kao nadležni za izbor i imenovanja.

Zbog ishoda glasanja, (tri glasa “za”, tri “protiv” i jedan uzdržani”) Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama nije dobio potrebnu većinu na Odboru i Odbor predlaže Skupštini da ga ne usvoji. 

Ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović dao je uvodno obrazloženje Predloga zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom. Podśetio je da je prošlogodišnji predlog bio da se rade izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, ali nakon višemjesečne analize, zaključeno je da je broj članova Zakona koje je potrebno izmijeniti veći od polovine. Osnovni razlog za donošenje Zakona je potreba sa usaglašavanjem zakonske regulative, posebno sa izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije iz 2014. godine, kao i evropskim zakonodavstvom. Naglasio je da je kao kompromisno rješenje prihvaćeno da ovaj Predlog zakona u ovom momentu bude razmatran u ovoj formi. Od oblika diskriminacije koji su utvrđeni ovim zakonom, posebno je izdvojio govor mržnje i omavaložavanje. Kao značajnu novinu, istakao je uvođenje kaznenih odredbi u Predlog zakona.

Članica Odbora Snežana Jonica, koja je bila članica Radne grupe za izradu ovog Zakona, istakla je da se utvrđeni tekst Predloga zakona u mnogome razlikuje u odnosu na tekst Nacrta. Smatra da bi usvajanje ovog Predloga zakona prouzrokovala dodatnu diskriminaciju lica sa invaliditetom, te da bi ga trebalo povući iz procedure i doraditi, jer je, po njenom mišljenju, amandmanski nepopravljiv.

Marina Vujačić, izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, takođe je predložila da Ministar povuče ovaj Predlog zakona iz procedure i saglasila se da je bespredmetno podnositi amandmane na njega. Naglasila je da Savjet za brigu o licima sa invaliditetom nije imao mogućnost da raspravlja o predloženim rješenjima prije upućivanja Predloga zakona na Vladu. Takođe, navela je da članovi Radne grupe nijesu bili upoznati sa utvrđenim tekstom, što znači da oni nisu dali mišljenje na njega. Tekstom Nacrta zakona u najvećoj mjeri su bili zadovoljni predstavnici Radne grupe iz nevladinog sektora. Zaključila je da je Predlog zakona preambiciozan i da je njegov tekst mogao biti kvalitetnije pripremljen.

Dr Jovan Kojičić, sekretar Savjeta za zaštitu od diskriminacije i savjetnik Predśednika Vlade Crne Gore je saopštio da oni koji treba da budu korisnici predloženog zakona, a koji su bili članovi Radne grupe za njegovu pripremu, nijesu bili informisani o utvrđenom tekstu Predloga, čime je obesmišljen koncept i saradnja. Zaključio je da je neophodno uspostaviti partnerski sistem.

Predśednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković je saopštio da se iz izlaganja predstavnika nevladine organizacije koja se bavi zaštitom prava lica sa invaliditetom, kao i izlaganja članice Odbora koja je bila član Radne grupe za izradu zakona i sekretara Savjeta za zaštitu od diskriminacije zaključuje da je utvrđeni tekst Predloga zakona u mnogome izmijenjen u odnosu na tekst Nacrta. Uzimajući u obzir navedeno, kao i nezadovoljstvo lica sa invaliditetom, kao krajnjih korisnika na koje se predloženi tekst odnosi, na predlog predśednika Odbora da se donese kompromisno rješenje, članovi Odbora su donijeli zaključak po kojem se Ministarstvu za ljudska i manjinska prava daje rok od sedam dana, tokom kojih će se raditi na poboljšanju teksta Predloga.  Zatraženo je i da se dostavi mišljenje predstavnika nevladinih organizacija koje se bave ovom oblašću. S tim u vezi, predśednik Odbora će uputiti molbu Kolegijumu Predśednika Skupštine Crne Gore da se ovaj Predlog zakona razmatra kao posljednja tačka na Sedmoj śednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore.